A magyar könyvtárosság etikai kódexe

I. Könyvtárosi etika
A könyvtárosi tevékenységet a szakmai ismeretek, eljárások és szokások,
valamint jogszabályok és szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik.

II. Alapértékek
A könyvtáros elkötelezett az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság,
az esélyegyenlőség, a szellemi szabadság és az információ szabadsága mellett.

III. Könyvtárosi hivatás
A könyvtárosi hivatás a könyvtárostól a használók iránt tiszteletet és
odaadást, valamint állandóan fejlődő szakismereteket és készségeket kíván
meg. A könyvtáros szakmai döntéseit autonóm módon, személyében
feddhetetlenül, személyes anyagi vagy egyéb jogosulatlan előnyét vagy
hasznát kizárva hozza meg.

IV. A gyűjtemény gondozása
A könyvtáros felelősséggel tartozik az emberiség, a nemzet, valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségek, a helyi közösségek kulturális örökségének
megőrzéséért. Gyűjteményépítő munkáját a használók igényeire és az
emberiség értékeire alapozza, de a közvélekedéssel és saját nézeteivel
ellentétes műveket is beszerez. Elítéli a cenzúrát, s maga sem cenzúráz.
Feltáró munkájával a könyvtár teljes gyűjteményét hozzáférhetővé teszi.

V. A könyvtárhasználók szolgálata
A könyvtáros és a használó viszonya az egyenrangú partnerségen és a
kölcsönös bizalmon nyugszik. A könyvtáros megkülönböztetés nélkül nyújt
segítséget a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez. A használók
személyes adatait bizalmasan kezeli. A használóknak joguk van az adott
feltételek között a lehető legjobb könyvtári ellátáshoz és az egyenlő
elbánáshoz; a könyvtáros ezzel összhangban törekszik az esélyek kiegyenlítésére.

VI. Az információk közvetítése
A könyvtáros tőle telhetően mindent megtesz azért, hogy a használó
szabadon és korlátozás nélkül hozzáférhessen az információkhoz.
Segítséget nyújt az információs források és eszközök használatához.
Legjobb tudása szerint hiteles, megbízható, teljes, megfelelő, személyre
szabott információt nyújt.

VII. Könyvtárosi szakmai közösség
A könyvtáros őrzi és növeli a könyvtárosi szakma tekintélyét, részt vesz a
szakmai közéletben és együttműködésben. Készségesen osztja meg tudását
és tapasztalatait.

VIII. A könyvtár, mint munkahely
A könyvtáros elkötelezett könyvtára iránt, és tiszteletben tartja
fenntartójának céljait és érdekeit. Beosztottként és vezetőként egyaránt a
legjobb tudása szerint járul hozzá a könyvtár feladatainak teljesítéséhez és
a munkahelyi közösség erősítéséhez.

IX. Társadalmi kapcsolatok
A könyvtáros elfogultságtól és előítéletektől mentes kapcsolatban áll a
társadalom tagjaival, csoportjaival, szervezeteivel. Tisztelettel és
együttműködésre készen fordul más szakmák és tagjaik felé. Védelmezi a
szellemi tulajdonhoz való jogot és a szellemi alkotásokhoz való hozzáférés jogát.

X. Az etikai kódex érvényesülése
Az etikai kódexben foglalt követelmények a könyvtárosok tevékeny
közreműködésével valósulnak meg. Ezt a folyamatot a kódex kibocsátói
egy etikai bizottság felállításával segítik elő.
* * *

A magyar könyvtárosság etikai kódexét a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége és az
Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöksége 2006. január 17-én bocsátotta ki.

 
Saxon-Network